Uitstroomprofiel

Hoewel de leerlingen op onze school nog jong zijn, is het in deze fase toch belangrijk om al naar de toekomst te kijken. Hoe die toekomst er uit gaat zien verschilt per leerling en is vooral afhankelijk van de aard en omvang van begeleiding die hij of zij nodig zal hebben om te kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Ons doel is om leerlingen een totaal pakket aan vaardigheden mee te geven waarmee ze goed kunnen functioneren in hun uitstroombestemming.

Om die reden werken de leerlingen op onze school binnen een leerroute. Voor elke leerroute – en de daarmee samenhangende uitstroombestemming – hebben we een uitstroomprofiel gemaakt. Hierin staat precies aangegeven wat een leerling moet kennen en kunnen en welke vaardigheden hij moet beheersen.

Er zijn vier mogelijke leerroutes:

Leerroute 4

Hierbij hoort de uitstroombestemming loonvormende arbeid.
Leerlingen werken individueel onder begeleiding van een job coach, deze is niet voortdurend aanwezig.
De leerling die uitstroomt in leerroute 4 moet de onderstaande werknemersvaardigheden bezitten:

 • Individueel en zelfstandig aan een taak kunnen werken.
 • Binnen een bepaalde tijd de taak kunnen afronden.
 • Meerdere taken na elkaar kunnen uitvoeren.
 • Een zekere (tijds)druk aankunnen.
 • De taak die wordt uitgevoerd moet aan een bepaalde kwaliteitseis voldoen.
 • Bepaalde mate van reflectie op eigen werk; in staat zijn zelf te controleren of de taak goed is uitgevoerd.
 • Zekere mate van probleemoplossend vermogen hebben.
 • Rekening houden met een ander en kunnen samenwerken.

Leerroute 3

Hierbij hoort de uitstroombestemming arbeidsmatige dagbesteding.
Leerlingen werken in een groep om één bepaalde taak af te krijgen onder begeleiding van een werkbegeleider die voortdurend aanwezig is. De begeleider houdt in de gaten of de taak goed wordt uitgevoerd. Er worden minder eisen gesteld wat betreft tijdsduur en kwantiteit.
De leerling die uitstroomt in leerroute 3 moet de onderstaande werknemersvaardigheden bezitten:

 • Een bepaalde mate van zelfstandigheid.
 • In een groep kunnen functioneren.
 • De taken zijn voorgestructureerd en worden gefaseerd aangeboden. De leerling moet de taak volgens de voorafgestelde fasering kunnen uitvoeren.

Leerroute 2

Hierbij hoort de uitstroombestemming taak- of activiteit gerichte dagbesteding. Leerlingen doen taken en activiteiten onder supervisie van meerdere begeleiders.
Er zijn weinig eisen. Er wordt gekeken wat een leerling aankan, daar wordt de taak of activiteit op afgestemd.
De leerling die uitstroomt in leerroute 2 moet de onderstaande werknemersvaardigheden bezitten:

 • De leerling moet in een groep kunnen functioneren.

Leerroute 1

Hierbij hoort de uitstroombestemming belevings- en ervaringsgerichte dagbesteding.
Leerlingen die uitstromen op leerroute 1 doen allerlei activiteiten waarbij geen eisen worden gesteld. Het gaat hier om gezellige activiteiten, spelletjes, koken en creatieve activiteiten.
Het doel van onze school is om zoveel mogelijk leerlingen minimaal op leerroute B te laten uitstromen. Met extra hulp, tijd en oefening proberen we het hoogst haalbare uit elke leerling te halen. We werken bijvoorbeeld intensiever aan de ontwikkelingsgebieden waar hij moeite mee heeft en maken daarbij gebruik van zijn talenten. Met deze manier van werken proberen we de leerlingen te stimuleren om zo ver mogelijk te komen.